Spring naar inhoud

Werkgroepen

Vrijwilligers van
R.K. parochie Heilige Drie-eenheid


Een parochie is in principe een vrijwilligersorganisatie. Parochianen worden gestimuleerd om als vrijwilliger actief te zijn vanuit het christelijk uitgangspunt, dat allen samen met hart en handen naar vermogen de gemeenschap dragen en opkomen voor elkaar. Er zijn heel wat mensen actief, als kerkganger, begunstiger en vrijwilliger in een of meer van de vele werkgroepen. Aan deze dienst aan de gemeenschap kan veel voldoening beleefd worden.
Dat wat de vele vrijwilligers op talloze terreinen rond onze 3 geloofsgemeenschapen verrichten wordt door de parochie bijzonder gewaardeerd.

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij één van onze werkgroepen. Voor meer informatie en/of een keer meelopen met de groep kunt u contact opnemen met de locatieraad van uw geloofsgemeenschap.

Zie de contactpagina van uw geloofsgemeenschap.

Ga naar:
Misdienaars en Acolieten
Bloemversiering
Catechese
Collectanten
D.O.L.P.
H. Communie thuis
Kerk en Wereld
Kerkhofcommissie
Kosters
Lectoren
Locatieraad
Muzikale ondersteuning
Onderhoud gebouwen
Parochieblad
Schoonmaak
Tuinonderhoud
Vrede, Ontwikkeling, Missie
Website
Wijkcontactpersonen


Misdienaars en Acolieten

Misdienaar zijn is belangrijk werk. Zijn/haar hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Het is een leuke en belangrijke activiteit. Een misdienaar heeft altijd iets te doen en hoeft niet stil op zijn/haar plaats te zitten als hij/zij naar de kerk gaat.
Acoliet wordt men als hij/zij het vormsel heeft gedaan. Acolieten hebben ook andere taken, zoals: leiding geven aan de misdienaars, de ciborie (het heilig Brood) uit het tabernakel halen en soms helpen bij het uitreiken van de Communie.


Bloemversiering

Een groep parochianen verzorgt wekelijks de bloemversiering in de 3 kerken. Bij liturgisch bloemschikken gaat het erom dat je, door bewust gebruik te maken van bepaalde vormen, kleuren en materialen, de bijbelse boodschap probeert uit te dragen via bloemstukken.


Catechese

1ste Communie
Na het doopsel is de volgende stap de Eerste Communie. Deze stap is een heel belangrijke, want uw zoon of dochter gaat steeds meer horen bij die groep die Jezus willen volgen. “Jij hoort erbij” en daarom is ieder kind vanaf zeven jaar welkom. Samen leren breken en delen, zoals Jezus dat heeft voorgedaan. Zij praten met elkaar over hoe God met de mensen omgaat. Met verhalen en spellen en het meedoen met diverse vieringen bereiden ze zich voor op dat feest.

Vormsel

Deze groep streeft ernaar door middel van een vormingsproject jongens en meisjes van groep 8 rust en ruimte te bieden in hun gelovige ontwikkeling. Er worden programma’s gemaakt gericht op het Heilig Vormsel.


Collectanten

Tijdens de weekenddiensten en tijdens de bijzondere eucharistievieringen op andere dagen zorgt een groep collectanten voor een collecte in de kerk.


D.O.L.P.

Een gebedsdienst is een viering onder leiding van parochianen (DOLP viering).
De leden van de DOLP-groep houden zich bezig met de vieringen zonder pastor. Het uitgangspunt daarbij is dat gelovigen zelf een eigen bijdrage kunnen geven aan het kerk-zijn van vandaag. Door samen met andere parochianen te zingen, te bidden, te lezen uit de bijbel en door het brood uit te delen ontstaat er een nieuwe vorm van liturgie. Voorgangers in deze vieringen zijn enkele parochianen die daartoe geschoold zijn.


H. Communie thuis

Parochianen die ziek of slecht ter been zijn, kunnen de H. Communie op verzoek thuis ontvangen. Aanvragen via de pastoor.


Kerk en Wereld

De werkgroep bestaat uit leden van de 3 geloofsgemeenschappen. Zij houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van themavieringen. Er wordt o.a. aandacht geschonken aan Ziekenzondag, Vredeszondag, Adventaktie Solidaridad, Memisa, P.C.I. en zij organiseren jaarlijks de Vastenactie. Daarnaast zijn de werkgroepleden betrokken bij de wereldwinkel in Burgum en verkopen zij producten daarvan in het parochiehuis op de 3e zondag van de maand na de viering.


Kerkhofcommissie

De Commissie van beheer Kerkhof Hesselingen in Meppel beheert de begraafplaats. Het kerkhofreglement, dat door het parochiebestuur is vastgesteld, is hierbij leidend. In afwijkende situaties beslist het kerkbestuur.


Kosters

Een groep dames en heren verzorgt de logistiek voor de Eucharistievieringen.


Lectoren

Een groep dames en heren verzorgt de lezingen in de Eucharistievieringen.


Locatieraad

De locatieraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen, die uit de eigen geloofsgemeenschap komen. Zij worden benoemd door het bestuur.De locatieraad bepaalt zelf wie als voorzitter, secretaris en penningmeester optreden en verdeelt intern de eigen taken.De locatieraad organiseert alles ter zake de praktische gang van zaken van de locatie, te weten:

  • de dagelijkse zorg rondom het (kerk)gebouw
  • het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen in de eigen gemeenschap
  • de administratie, de inkomsten van de actie kerkbalans, collectes en dergelijke en de kleine reguliere uitgaven.

Jaarlijks legt de locatieraad in de maand oktober een begroting voor haar eigen werkzaamheden voor aan het bestuur en deze begroting strekt als grondslag voor de werkzaamheden voor het komende jaar.


Muzikale ondersteuning

Zingen is dubbel bidden wordt wel eens gezegd en een viering zonder (kinder) koor is als een taart zonder room. Ook daarbij is de steun van cantor, dirigent en organist onontbeerlijk.


Onderhoud gebouwen

De werkgroep vastgoed/gebouwen is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkgebouwen, schilderwerk, groot onderhoud, technische aanpassingen e.d. kleine technische aanpassingen worden veelal door vrijwilligers gedaan. Zo nodig wordt een bouwbedrijf ingeschakeld.


Parochieblad

Sinds 2021 brengen de 3 geloofsgemeenschappen een gezamenlijk parochieblad uit. Het bestaat uit een algemeen gedeelte met daarnaast voor de geloofsgemeenschappen afzonderlijk. Het komt tot stand door de redactie en de roostermakers.

Het parochieblad wordt thuis bezorgd door vrijwilligers uit de 3 geloofsgemeenschappen. Ook kunt u een digitaal abonnement nemen.


Schoonmaak

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat men bij het bezoek aan de kerk in een schone, nette, verzorgde kerk komt, maar ook daar komen natuurlijk de vlijtige handen van verschillende vrijwilligers bij kijken!


Tuinonderhoud

De tuingroepen van de locaties onderhouden de tuinen van de 3 kerkgebouwen.


Vrede, Ontwikkeling, Missie

Deze werkgroep verzorgt, binnen onze parochie, de werkzaamheden omtrent de verschillende organisaties als Vastenactie, Adventsactie, MIVA (missie verkeersmiddelen actie)en Missio (Pinksteren voor de Nederlandse Missionarissen/oktober Wereldmissiemaand).


Website

De leden van deze werkgroep geven vorm aan, actualiseren en onderhouden de website van onze parochie.


Wijkcontactpersonen

De hoofdtaak van deze parochianen is contact te onderhouden met de mede-parochianen in hun wijk. Ze geven informatie en maken nieuwe parochianen wegwijs in de parochie. Ook bezorgen velen het parochieblad bij de parochianen thuis.


Pagina sluiten > > >