Spring naar inhoud

Bestuur

Bestuur van
R.K. parochie Heilige Drie-eenheid


Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:
a. Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
b. Financiële zaken;
c. Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop, die dit heeft gedelegeerd aan de dekens. Zij zijn slechts eenmaal terstond herbenoembaar.


Huidig bestuur

Voorzitter: pastoor Peter Wellen
0528 - 262 756
Vice-voorzitter: Herman Reuvers
0522 - 442 717
Lid: Ania Wiering
06 - 519 61 940
Penningmeester: Lauran Hazen
0528 - 232 121
Beheer gebouwen/begraafplaats: Taco Overvliet
0528 - 373 776
Notuliste: Magda Roelofs

Voorzitter:                                  pastoor Peter Wellen      0528-262756
Vice-voorzitter :                         Herman Reuvers              0522-442717
Secretaris:                                  Nico Tetteroo                    06-27267689
Penningmeester:                      Lauran Hazen                    0528-232121
Gebouwen / Begraafplaats:   Taco Overvliet                    0528-373776
Lid:                                             Ania Wiering                       06-51961940
Notuliste:                                  Magda Roelofs                   06-82925767


Secretariaat

Voor vragen, opmerkingen, nieuws en/of mededelingen:
E-mail: secretariaat@parochie-drieeenheid.nl
Postadres: RK Parochie Heilige Drie-eenheid
Blankenslaan-Oost 2A, 7901 BE Hoogeveen


Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor:

  • het formuleren van het beleidsplan van de parochie, waaronder middelenbeleid (personeel, gebouwen, financiën en begraafplaats);
  • het faciliteren van het pastoraal beleid (welke door het pastoraal team is vastgesteld);
  • het opstellen van de begroting en samenstellen en vaststellen van de jaarrekening van de drie geloofsgemeenschappen;
  • het benoemen van leden van de drie locatieraden.

De parochie bestaat uit drie geloofsgemeenschappen.

1. Meppel
Parochiekerk Sint Stephanus
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30
7942 XK Meppel

Contact:
Voorzitter Locatieraad
Marloes Vennix
Telefoon: 06 - 184 03 933
E-mail: mljvennix@gmail.com

2. Hoogeveen
Parochiekerk O.L.Vr. Visitatie
Blankenslaan-Oost 2
7901 BE Hoogeveen

3. Beilen
Parochiekerk Sint Willibrord
Hekstraat 40
9411 NH Beilen