Spring naar inhoud

Verbanden Hoogeveen

Verbanden van locatie
Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen


Ga naar:
Wijkcontactwerk
VOM
Unie KBO, KBO-Hoogeveen en KBO-PCOB
KVH


De algemene doelstelling voor onze verbanden luidt:

Het praktisch uitvoering geven aan de boodschap van Jezus Christus met het oog op het bevorderen van een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Hierbij wordt uitgegaan van de positie van de minst bedeelden, zowel maatschappelijk als economisch. Het taakveld omvat de volgende werkgroepen, c.q. vertegenwoordiging in de volgende organisaties:

 • Wijkcontactwerk;
 • Vrede Ontwikkeling Missie (VOM);
 • Katholieke Bond voor Ouderen (KBO-Hoogeveen, Unie KBO en KBO-PCOB);
 • Katholieke Vrouwen Hoogeveen (KVH).

Onze verbanden zijn vertegenwoordigd binnen het parochiebestuur. De beleidstaken omvatten:

 • Het vaststellen in welke mate vertegenwoordiging van belang is voor de parochie.
 • Het vaststellen en eventueel initiatieven nemen van en voor activiteiten binnen de parochie m.b.t. de verschillende werkgroepen, c.q. organisaties.
 • Het ontwikkelen van ideeën van nieuwe groepen.
 • Het deelnemen aan bijeenkomsten van de vertegenwoordigde organisaties wanneer dit wenselijk is.
 • Het nemen van initiatieven en het behulpzaam zijn bij de activiteiten van organisaties, voor zover deze binnen de parochie plaatsvinden.
 • Het participeren in activiteiten van de genoemde organisaties.

Wijkcontactwerk

Een parochie is een soort gemeenschap. Maar, als vanuit die gemeenschap nooit een teken van leven komt, dan verdwijnt het gemeenschapsgevoel. Ter versterking van onze gemeenschap bestaat het wijkcontactwerk. De parochie is verdeeld in twintig wijken en elk van die wijken heeft één of meerdere wijkcontactpersonen. De taken van deze wijkcontactwerkers zijn:

  • het bezoeken van nieuw gevestigde parochianen;
  • felicitatiebezoek: o.a. geboorte en huwelijk;
  • ziekenbezoek (thuis of in het ziekenhuis);
  • condoleancebezoek;
  • wegwijs maken in de parochie.

Woonwagenpastoraat
Veel van onze parochianen wonen in woonwagens. Zij hebben een heel eigen band met onze parochie. De werkgroep woonwagenpastoraat richt zich op deze specifieke groep binnen de parochie. Er is veelvuldig contact met de parochianen, men is aanspreekpunt waar dit nodig is, en er wordt ondersteuning gegeven bij ziekte en rouw. Ook worden er regelmatig vanuit deze werkgroep bedevaarten georganiseerd. In voorkomende gevallen wordt op verzoek bij overlijden een avondwake verzorgd.


VOM

De afkorting VOM staat voor: Vrede, Ontwikkeling, Missie. De werkgroep verzorgt, binnen onze parochie, de werkzaamheden omtrent de verschillende organisaties als:

 • Vastenactie;
 • Adventsactie;
 • MIVA (missie verkeersmiddelen actie);
 • Missio (Pinksteren voor de Nederlandse Missionarissen/ oktober Wereldmissiemaand).

Qua werkzaamheden kun je denken aan o.a. “schaalcollectes”, het bestellen en verspreiden van folders en reclame materiaal, verkoop van b.v. adventskaarsen en het organiseren van b.v. bingo of stampottenbuffetten.

De missiewerkgroep bestaat uit:
Beilen              Karin Hoogland            06 - 405 81 070 
Meppel            Piet Krijnen                   06 - 229 76 038
Hoogeveen     Wil Bulthuis                  06 - 226 67 753 
Hoogeveen     Marjo Steenbergen     06 - 179 85 284 


Unie KBO, KBO-Hoogeveen en KBO-PCOB

De Unie KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren en daarnaast bieden wij onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. De Unie KBO is een vereniging met 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en de belangen van senioren behartigen.

KBO-Hoogeveen is een afdeling van de landelijke Unie KBO met als doelstelling om voor onze leden lokaal op te komen voor: Belangenbehartiging, Informatie en Ontspanning. Hiertoe organiseren wij maandelijks bijeenkomsten voor gezellige ontmoetingen, informatieve lezingen en interessante excursies. Leden worden hiervan op de hoogte gehouden middels de maandelijkse KBO-Nieuwsbrief.

De Unie KBO en de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, hebben landelijk hun krachten gebundeld. Het bureau van de  KBO-PCOB in Nieuwegein komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie. Landelijke en lokaal zetten vele vrijwilligers zich in voor elkaar. Zij helpen andere leden bij het invullen van het belastingformulier, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar zij de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het Magazine van KBO-PCOB en kunnen profiteren van de voordelen en diensten van de KBO-PCOB, zoals bijvoorbeeld kortingen op artikelen, uitjes, collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden wij de landelijke en lokale beleidsmakers, overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen en mensen omzien naar elkaar. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.

De vijf speerpunten van de KBO-PCOB zijn:

 • Wonen, welzijn en zorg:
  thuis kwalitatief oud worden en langer thuis blijven wonen
 • Veiligheid:
  in vrijheid voorkomen dat senioren zich onveilig en uitgesloten voelen
 • Koopkracht:
  rechtvaardige koopkracht met sterkste schouders en zwaarste lasten
 • Digitalisering:
  stimulering deelname en digitalisering geschikt maken voor senioren
 • Zingeving:
  levenskunst, kracht en wijsheid centraal stellen voor senioren
 •  

Voor meer informatie
website: www.kbodrenthe.nl
E-mail: kbohoogeveen@gmail.com
secretaris: Fake ten Caat
Telefoon: 0528 - 274 572  / 06 - 513 43 602 


KVH

Het KVH, wat betekent Katholieke Vrouwen Hoogeveen, is een club waar twee keer in de maand de leden met veel plezier heengaan. Door het bestuur wordt er van alles georganiseerd, van interessante sprekers tot een heerlijke boswandeling of fietstocht. Een fijne kerstavond, maar ook een museumbezoek of excursie staan geregeld op het programma. De dames hebben het erg gezellig onder elkaar en bij verdriet en vreugde ondervind je veel steun en warmte in de groep. De contributie wordt heel laag gehouden, zodat het voor iedereen mogelijk is om lid te worden.  Het bestuur nodigt iedere belangstellende uit vrijblijvend een avond bij te wonen. Alle avonden worden gehouden in één van de zalen van de Katholieke kerk om 20:00 uur.

U bent van harte welkom en kunt contact opnemen met Ans Yntema.