Spring naar inhoud

Organisatie Meppel

Organisatie van locatie
St. Stephanuskerk Meppel


Adres: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel


Ga naar:
Locatieraad Meppel
Wijkcontactpersonen Meppel
Ledenadministratie Meppel
Koren
School
Catechese
Liturgie


Onze geloofsgemeenschap St. Stephanuskerk is een van de drie locaties binnen de parochie Heilige Drie-eenheid die op 1 januari 2016 is ontstaan door samenvoeging van de drie parochies te Beilen, Meppel en Hoogeveen.

Elke geloofsgemeenschap heeft een locatieraad die (binnen door het parochiebestuur gestelde kaders) zorg draagt voor het dagelijks beheer en voor ondersteunende pastorale activiteiten. De locatieraad heeft daarbij aandacht voor de volgende werkvelden:

 • Vieren > Liturgie
 • Leren > Catechese
 • Dienen > Diaconie (verbanden)
 • Gemeenschapsopbouw

Locatieraad Meppel

Elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie kent een eigen bestuur: de locatieraad. De leden van de locatieraad worden benoemd door het parochiebestuur. De locatieraad regelt de bestuurlijke zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Alle leden van de locatieraad hebben een apart aandachtsgebied. De pastores van de parochie zijn adviseurs van de locatieraad.

Leden

Marloes Vennix             Oecumene - Liturgie Onderwijs
06 - 184 03 933              PCI/Diaconie  - Communicatie &PR
voorzitter

Peter Peetsma             Financiën - Ledenadministratie
06 - 826 66 970
budgethouder

Margo Faber                Parochieblad - Website
06 - 291 56 828            Archief
secretaris

Diny Helmich             Lid locatieraad
06 - 237 11 848

Aad van der Klaauw  Lid locatieraad
06 - 107 49 225           Communicatie

Het adres van de locatieraad is:
Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel

Secretariaat
Bij het secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van misintenties en verder voor alle (niet-pastorale) vragen, adreswijzigingen, de doop van uw kind en dergelijke.
E-mail: rkkerkmeppel@parochie-drieeenheid.nl

Betalingsgegevens
Rabo bank: NL89 RABO 0371 875 889
t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel

Redactie Parochieblad
E-mail: redactieparochieblad@parochie-drieeenheid.nl

Verspreiding Parochieblad:
Jos Knape             0522 - 259 726 / 06 - 235 42 536 
Marian Leeuw     0522 - 281 473  / 06 - 106 14 971 

Vervoer naar kerk
Staphorst                                Fam. Maes                  0522 - 462 204 

Beheerder kerkgebouw       Herman Knape          0522 - 259 726 
Beheerder begraafplaats     Kees Schiphouwer    06 - 289 29 151 
begraafplaats@rkkerkmeppel.nl

Koster coördinator                Piet Krijnen                0522 - 254 159 

Algemeen onderhoud gebouw
Buitenonderhoud                  Anton Stortelder      0522 - 252 304
Interieur verzorging              Marian Jansen           0522 - 258 575 


Werkgroep wijkcontactpersonen

Hieronder vindt u de lijst met namen van de contactpersonen en hun
wijk, die u kunt bellen voor vragen of als bezoek gewenst wordt.

Koedijkslanden  Harry en Ina Huisman  0522 - 253 978
Bergierslanden  Vacant  
Oosterboer Gerard de Boer 0522 - 476 036
  Margot Faber 0522 - 241 791
Ezinge Baukje Fledderus 0522 - 259 701
Haveltermade Marie Jose Westra 0522 - 252 766
Centrum Maria Mentink 06 219 26 171
  Marian Jansen 0522 - 258 575
  Madlen Al Kahwachi-Toma 06 - 196 78 578
Wanneperveen Marian Leeuw 0522 - 281 473
De Wijk-Koekange Diny Helmich 0522 - 443 195
  Marion Schiphouwer 0522 - 491 194
Staphorst Nel Maes 0522 - 462 204
  Hetty van der Klaauw 0522 - 463 391
  Barbara Boldewijn 0522 - 463 035
Nijeveen Sientje Evers  0522 - 491 988
Nw.Veenselanden Bert Luchies 0522 - 859 471
Havelte-Uffelte Vacant  
Ruinerwold Frida Huser 0522 - 481 550
Noorderboog Jackie Luchies 0522 - 859 471
  Annemarie Pragt 0522 - 253 909
Voorzitter Harry Helmich 0522 - 443 195

Ledenadministratie

Onze parochie en onze geloofsgemeenschap willen graag beschikken over een goede ledenadministratie. Dat is in het belang van de parochie en onze geloofsgemeenschap, maar ook in het belang van alle parochianen. Veel veranderingen worden via de SILA (Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie) doorgegeven.
Maar gegevens van nieuwkomers worden alleen doorgegeven als ook hun vorige parochie aangesloten is bij dit ledenadministratiesysteem. Kinderen, die geboren worden, moeten echter door de ouders zelf bij de administratie worden aangemeld. Bijvoorbeeld door een geboortekaartje naar de parochie te sturen:
St.Stephanuskerk, Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7942 XK Meppel

Geef elke wijziging, ook als u zich wilt uitschrijven, door
aan de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap.
Adres: Comm. de Vos van Steenwijklaan 30, 7941 XK MEPPEL
E-mail: ledenadministratie@rkkerkmeppel.nl


Koren

Samenzang of meezingen met een koor is niet weg te denken bij liturgische vieringen. Onze geloofsgemeenschap heeft diverse koren.
Bij speciale gelegenheden zingen verschillende koren samen tijdens de vieringen.
Wanneer er geen koor aanwezig is dan is er samenzang tijdens de vieringen. Vaak is er dan wel een cantor aanwezig om het gezang te leiden. Onze kerk heeft een prachtig orgel en gelukkig hebben we een aantal organisten, die voor de muzikale begeleiding kunnen zorgen.

Gemengd koor
Oefenavond dinsdag 19:30 - 21:00 uur
Dirigent: Jos Bouman
Organist: Jan Uiterwijk
Voorzitter: Tonnie Krijnen
Telefoon: 0522 - 254 159 
E-mail: ammkrijnen@hetnet.nl

Kinderkoor "De Stephannootjes"
 
De Stephannootjes verzorgen de zang tijdens gezinsvieringen en de Eerste Communievieringen.
Er wordt geoefend op de vrijdagavond (schoolvakanties uitgezonderd)
van 19:00 - 19:45 uur
Dirigente: Martine Lucassen
Begeleiding: Teun Lucassen
Contactpersoon: Annemieke Gras
E-mail: annemieke_wim@hotmail.com

Rouw- en trouwkoor
Dit koor zorgt voor ondersteuning bij bijzondere vieringen.
Contactpersoon: Kees Schiphouwer
Telefoon: 06-289 29 151 
E-mail: kees.schiphouwer@gmail.com


School

De katholieke school is sinds het schooljaar 2014/2015 gevestigd in het cultureel centrum "De Plataan" aan het Vledder in Meppel. 


Catechese

Wie zich er rekenschap van geeft te behoren tot de levende traditie van de kerk zal beseffen dat men nooit uitgeleerd raakt. Om ons geloof levend te houden zullen wij ons moeten inspannen om het aan elkaar over te dragen. Dit kunnen we doen door regelmatig met elkaar over ons geloof in gesprek te gaan. Hiervoor zijn er in onze geloofsgemenschap verschillende soorten van geloofsverdiepingen en uitwisselingen:

 • Via de Rooms-Katholieke basisschool De Plataan
 • Kinderwoorddienst tijdens de vieringen op de 1e zondag van de maand
 • Doopcatechese
 • Voorbereiding 1e Heilige Communie
 • Jeugdcatechese
 • Jongerencatechese en Voorbereiding Heilig Vormsel
 • Georganiseerde weekeinden binnen ons bisdom
 • Geloofsgesprekken
 • Bijbelkring
 • Cursussen en gespreksavonden voor volwassenen
  zowel op lokaal als op parochieel niveau

Doopcatechese
Als u uw kind in onze parochie wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij de pastor.
De doopvoorbereiding is gezamenlijk voor alle locaties van onze parochie, waarna er in de afzonderlijke kerken wordt gedoopt.

Jeugdcatechese
            8- 12 jaar

In oktober 2017 is er een nieuwe catechesevorm van start gegaan. Kinderen die de afgelopen 2 jaar hun 1e communie hebben gedaan zijn hiervoor uitgenodigd. Zij konden zich aanmelden voor deze catechese en daarmee gaven zij aan, minimaal 6 van de 7 bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Met deze vorm van catechese hebben we een manier gevonden om kinderen van alle leeftijdsgroepen op hun eigen niveau te vertellen over het geloof. Daarnaast kunnen zij dit delen met leeftijdsgenoten.
Op 7 zondagen komen we tijdens de viering een uurtje bij elkaar. Door het jaar heen zijn thema’s gekozen die bij dat moment passen, gecombineerd met mooie verhalen uit de bijbel, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament.

Jongerencatechese
            vanaf de brugklas

Na de basisschool kunnen jongeren mee gaan doen aan een catechesegroep. In onze geloofsgemeenschap loopt het project twee jaar. Elke twee jaar start er een nieuwe groep. Alle kinderen die voorkomen in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap worden hiervoor uitgenodigd. Ouders kunnen hun kinderen ook zelf aanmelden. Na deze twee jaar maken de jongeren individueel de keuze om wel of niet mee te doen aan de voorbereiding op het H.Vormsel. Op initiatief van de jongeren komt deze groep ook later nog een aantal keren per jaar bij elkaar.

Gespreksgroep 50+
Sinds een aantal jaren is er in onze geloofsgemeenschap een gespreksgroep 50+. Deze groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar. In de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde die een relatie hebben met geloofsvraagstukken.

Lees verder

Liturgie

Werkgroep liturgie (WGL)
In deze groep hebben mensen zitting die contactpersonen zijn van de groep kosters, lectoren en de diverse koren. Zij stellen het liturgische rooster op en zorgen voor de voorbereiding en evaluatie van de vieringen.

Kosters
In onze geloofsgemeenschap is een 4-tal vrijwillige kosters die bij toerbeurt voor, tijdens en na de vieringen zorgdragen voor een sfeervol verloop.

Misdienaars
In onze geloofsgemeenschap assisteren misdienaars en acolieten de pastor tijdens de vieringen.

Kinderwoorddienst
Elke maand wordt er tijdens de viering in de kerk een aparte viering voor de kinderen gehouden in de ronde voorzaal van de kerk. Tijdens deze Kinderwoorddienst wordt het evangelie op een eigen wijze uitgelegd aan de kinderen. Er wordt op creatieve wijze gebeden, gezongen en voorgelezen.


Lectoren

Tijdens de vieringen assisteert een lector de pastor met het voorlezen van de lezingen, het uitspreken van de voorbeden en het uitreiken van de communie.

Werkgroep Diensten Onder Leiding van Parochianen (D.O.L.P.)
Deze groep parochianen verzorgt vele vieringen van Woord en Communie in alle drie kerken van onze parochie.

Bloemenverzorging
Een groepje vrijwilligers neemt al jaren de verzorging voor de bloemen en planten in de kerk op zich. Waar mogelijk wordt er thematisch gewerkt.

Collectanten
Elke viering zijn er mensen aanwezig om de gaven in de vorm van twee collectes in ontvangst te nemen.

Koffiedrinken
Elke 1e zondag van de maand is er na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De data waarop dit plaats vindt worden gepubliceerd in het parochieblad.

KindjeWiegen
Op 1e Kerstdag wordt het kerstverhaal uitgebeeld en worden de bekende kerstliedjes gezongen voor en met de allerkleinsten en hun (groot)ouders.

Lees verder