Spring naar inhoud

Geschiedenis Hoogeveen

Geschiedenis van locatie
Onze Lieve Vrouw Visitatie Hoogeveen


Ga naar:
100-jarig bestaan katholieke geloofsgemeenschap Hoogeveen
50-jarig bestaan katholieke kerk Hoogeveen


Rond het jaar 1800 woont in Hoogeveen en omgeving slechts een tiental katholieken. Zoals vele anderen in die tijd, zijn zij aangetrokken voor werkzaamheden in de veenderijen. De meesten komen uit het katholieke Münsterland. Als minderheid in een calvinistische omgeving is het nauwelijks mogelijk het geloof kerkelijk liturgisch te beleven. De katholieken uit Hoogeveen en omgeving zijn aangewezen op verafgelegen kerken, zoals de kerk van Dedemsvaart. Van een snel groeiende gemeenschap kan daardoor geen sprake zijn.

In 1853 wordt in Nederland de bisschoppelijke hiërarchie hersteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe adviseren de gemeente Hoogeveen een katholieke kerk te laten bouwen en in de kosten daarvan bij te dragen. Het advies wordt genegeerd. Het aantal katholieken blijft jaren achtereen uiterst gering.

Om de parochies in de noordelijke gewesten assistentie te verlenen stichten de paters Karmelieten in 1905 een klooster aan de Brinkstraat in Hoogeveen. De paters nemen de geestelijke verzorging van de weinige katholieken in het toenmalige Hoogeveen op zich. De kapel in het klooster wordt de parochiekerk.

Pas omstreeks 1930 kan men, met wat fantasie, spreken van een parochie, met één van de paters als pastoor. In 1957 zijn er ongeveer honderd katholieke gezinnen in Hoogeveen. Vanaf dat tijdstip begint, mede als gevolg van nieuwe industriële vestigingen, het aantal katholieken toe te nemen.
In september 1957 wordt het klooster aan de Brinkstraat door de paters Karmelieten overgedragen aan het bisdom. De paters vertrekken naar Emmen en pastoor J. Swart, een priester van het bisdom, wordt de leiding van de parochie in handen gegeven.

In 1961 geeft het bisdom toestemming voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie aan de Blankenslaan. Op 16 juli 1963 wordt het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Het verlaten klooster wordt vervolgens voor verschillende doeleinden gebruikt.

In de daaropvolgende jaren ontplooien de activiteiten van de katholieke gemeenschap zich in een snel tempo. De Hoogeveense parochie is geen gesloten groep, maar zoekt en vindt toenadering tot andere plaatselijke kerkgenootschappen.

Pastoor Swart heeft de pastorale zorg voor de parochiegemeenschap tot het najaar van 1974. Daarna berust de zorg bij pastoor J. Jenniskens o.f.m., die tot 1980 tevens de zorg heeft voor de parochie Beilen. Pastoor Swart blijft assistentie verlenen tot zijn overlijden in oktober 1985. In de periode van 1976 tot 1978 wordt pastoor Jenniskens o.f.m. halftime ondersteund door pastor J. Bodewes o.f.m.

Op 1 oktober 1996 blijkt dat pastoor Jenniskens ernstig is. Noodgedwongen moet hij vanwege zijn ziekte de parochie verlaten. In oktober 1997 neemt de parochie afscheid van hem. Er is dan een vacature voor een fulltime priester in het samenwerkingsverband Meppel-Hoogeveen-Beilen. Gelukkig wordt in die tijd pastor mevr. R. Verweij bereid gevonden om halftime als pastoraal werkster binnen het samenwerkingsverband werkzaam te zijn.

Na het vertrek van pastoor Jenniskens staat de pastorie naast de kerk voor het eerst in haar geschiedenis leeg. In de jaren dat er een priester vacature is, wordt de samenwerking met de parochies Meppel en Beilen veel intensiever. Pastor R. Schoemaker neemt de pastorale taken waar. Hij wordt daarbij ondersteund door gast priesters van buitenaf voor de eucharistievieringen en bedieningen.

Op 1 oktober 1999 wordt de priester vacature ingevuld met de komst van pastoor K. Tolboom. Vanaf dan hebben pastor Schoemaker en pastoor Tolboom samen de pastorale zorg over de drie katholieke geloofsgemeenschappen van Meppel, Hoogeveen en Beilen. Helaas ontvalt pastor Schoemaker ons plotseling op 5 mei 2006. Daarna behartigt pastoor Tolboom een tijdlang als enige het pastoraat in de drie parochies.

In oktober 2008 wordt de vacature die is ontstaan na het overlijden van pastor Schoemaker, weer ingevuld en komt pastor mevr. D. Gies als pastoraal werkster naar Meppel. Pastoor Tolboom en pastor Gies hebben dan samen de pastorale zorg over de drie parochies.

Op 24 oktober 2009 vertrekt pastoor Tolboom naar de parochie Assen, en behartigt pastor Gies als enige het pastoraat in de drie parochies. Vanaf het vertrek van pastoor Tolboom staat de pastorie naast de kerk in Hoogeveen voor de tweede keer in haar geschiedenis leeg. Dit duurt gelukkig niet lang. Want vanaf april 2010 wordt de priester vacature binnen het samenwerkingsverband Meppel, Hoogeveen en Beilen ingevuld met de komst van pastor J. Okonek s.chr.

100-jarig bestaan katholieke geloofsgemeenschap Hoogeveen
De festiviteiten werden gevierd op zondag 12 juni 2005. De dag begon met een feestelijke eucharistieviering waarin de toenmalige bisschop mgr. W. J. Eijk voorging. Een groot en groots cadeau is door de parochianen aan de parochie aangeboden: een Mariakapel.

Deze kapel is voor de Moeder Gods een waardiger en passender plaats dan de plek die tot dan toe in gebruik was. Dit cadeau past bij een geloofsgemeenschap die Maria als patroonheilige heeft. In de Mariakapel is onder meer een afbeelding te zien van de Visitatie, de ontmoeting van Maria met haar nicht Elizabeth.

Daarnaast bood de r.-k. basisschool ‘Professor Titus Brandsma' een cadeau aan. Het is een soort stripverhaal van allerlei bijbelse taferelen. Het is een kleurig geheel. Onder andere zijn de verhalen van de Schepping, de Zondeval, het Laatste Avondmaal en de Verrijzenis van Jezus er op afgebeeld.

50-jarig bestaan katholieke kerk Hoogeveen
Op 13 oktober 2013 werd het vijftig jarig bestaan van de kerk gevierd; in die viering ging bisschop de Korte voor. Die dag kreeg de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Ria Meinders-Klaver, een lintje opgespeld door de burgemeester van Hoogeveen. Het had zijne majesteit behaagd haar middels deze onderscheiding te bedanken voor het vele werk dat zij (samen met haar man Wim) jarenlang voor de parochie had gedaan.

Daarnaast is in zaal drie een kunstwerk van Rinus Smits komen te hangen. Het kunstwerk beeldt het laatste avondmaal uit.