Spring naar inhoud

Organisatie

parochielogo Het logo van de nieuwe parochie bestaat uit:
een triquetra , een cirkel en een kruis.
Ket oeroude beeld van de triquetra geeft op een heel tastbare manier de relatie tussen de drie personen
van ene God weer
elk van de drie delen is duidelijk een uniek element
maar het is niet te traceren waar de ene eindigt en de andere begint dit beeld wordt nog eens versterkt door de cirkel die er doorheen gevlochten is de cirkel benadrukt de eenheid van God zonder begin of einde
het kruis geeft de kern van ons geloof weer

Door een toenemende ontkerkelijking en een gestage afname van het aantal beschikbare pastores ontstond in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het SamenWerkingsVerband Meppel-Hoogeveen-Beilen:
- de Onze-Lieve-Vrouwe-Visitatie-parochie in Hoogeveen
- de St.Willibrordparochie in Beilen
- de St.Stephanusparochie in Meppel

Per 1 januari 2016 zijn de genoemde drie parochies gefuseerd en gaan verder onder de naam parochie Heilige Drie-eenheid. De parochiedag wordt uiteraard gevierd op de dag van de Heilige Drie-eenheid, dat is de eerste zondag na Pinksteren.
De nieuwe parochie is van start gegaan met 3 kernwaarden:
*     gelijkwaardigheid
*     verbinden
*     samen

De 3 voormalige parochies werden locaties van de nieuwe parochie. Er kwam een nieuw parochiebestuur en elke geloofsgemeenschap kreeg een eigen locatieraad, die zorg draagt voor het wel en wee binnen de betreffende geloofsgemeenschap.
Elke geloofsgemeenschap is zelf verantwoordelijk voor het financieel "ophouden van de eigen broek".

Het samenvoegen van drie verschillende parochies tot een geheel is geen eenvoudige zaak. Parochianen zijn gewend aan de eigen omgeving, aan de eigen kerk, waar soms al generaties werden gedoopt, trouwden en van waaruit begraven werd. Men moet aan elkaar wennen, men wil eigen tradities in stand houden.
Daarbij komt nog de situatie dat de drie kerken niet dicht bij elkaar liggen. Lang niet elke parochiaan kan even gemakkelijk naar een van de andere kerken gaan.
In een grote stad is dat anders, daar liggen de kerken vaak op een kwartier fietsen van elkaar, maar vanuit Beilen naar Meppel is (voor jongeren) toch bijna twee uur fietsen. Met het openbaar vervoer ben je al gauw bijna een uur onderweg, zelfs een autoritje duurt langer dan een half uur.
Langzamerhand zullen we naar elkaar toegroeien om uiteindelijk één parochie te zijn, waarbij elke locatie zijn eigen identiteit behoudt

Wie is verantwoordelijk in de parochie en voor wat?
In onze parochie dragen velen, beroepskrachten en vrijwilligers, een bepaalde verantwoordelijkheid voor de taak die ze op zich hebben genomen.
Maar ondanks deze eigen verantwoordelijkheid van ieder, is er ook sprake van een eindverantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid ligt voor pastorale zaken bij de pastoor en het pastorale team en voor financiën en beheer bij het bestuur.

Eindverantwoordelijk voor het pastorale beleid is het pastorale team van de parochie. Dit beleid houdt rekening met de eigen aard en situatie van de parochie binnen het kader van de rooms-katholieke kerk (bisdom en wereldkerk) waar ze deel van uitmaakt.
In het pastorale beleid worden behoeften en ideeën vanuit de parochianen met de eigen inzichten van het pastorale team telkens verwerkt tot nieuw beleid.
De pastorale beleidsstukken worden besproken met het bestuur dat een adviserende functie heeft.
Eindverantwoordelijk voor de financiële middelen, het beheer van gebouwen en goederen, de parochieorganisatie, de vrijwilligers en de publiciteit is het parochiebestuur. Het bestuur stelt het algemene beleid vast. De uitvoering van dit beleid in de praktijk wordt zoveel mogelijk gedelegeerd naar werkgroepen en vrijwilligers

Het beleidsplan van de parochie is te lezen via deze link Parochie beleidsplan