Spring naar inhoud

Dienen

Dienen
Als de kerk niet dient, dient zij tot niets


Wie zijn geschiedenis niet kent vaart als het ware in het donker en is overgeleverd aan de mode van het moment en aan de waan van de dag.

In het Nieuwe Testament wordt het woord diakonia (dienst) heel breed gebruikt voor alle dienstwerk binnen de Kerk. Het uitgangspunt ligt in het leven van Jezus Christus: zijn leven in daad en woord als diaconie: niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Diaconie krijgt al snel meer concrete betekenissen, bijvoorbeeld de collectes voor arme christelijke gemeenten en de zorg voor armen, wedu¬wen en wezen. Daarvoor worden diakens gewijd (zie Handelingen 6,1-7). Deze diakens blijken later ook volop geloofsverkondigers te zijn.

Als er bisschoppen komen, krijgt het dienstwerk voor de armen een belangrijke plaats. Als vader der armen zorgde de bisschop voor een goede diaconale organisatie. Als advocaat van de armen kwam hij voor hen op. Als opzichter van het kerkelijk bezit was hij beheerder van het erfdeel van de ar¬men: het vierde deel van het kerkelijk bezit dat aan armen ten goede moest komen. Bij de uitvoering van al deze taken werd de bisschop bijgestaan door het college van diakens.

Uit verhalen en schilderijen van de Middeleeuwen kennen we de zeven werken van barmhartigheid. Zes daarvan gaan terug op Jesaja 58 en Matteüs 25: die honger heeft te eten geven, die dorst heeft te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. In 1207 heeft Paus Innocentius III daar, in navolging van de joodse traditie, als zevende aan toegevoegd: de doden begraven (Tobit 1,17-18). Meer recent wordt soms als achtste werk gezien: vrede stichten. Dat verwijst naar de zaligsprekingen in Matteüs 5.9.

Met al deze acht werken van barmhartigheid is onze parochie in meer of mindere mate werkzaam: Een grote groep vrijwilligers bekommeren zich om zieken, alleenstaanden of eenzamen te bezoeken.

De activiteiten van Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) geven een sterkte impuls aan de verbetering van de levenskansen van armen (kleinschalig) waar ook ter wereld. Het PCI – bestuur (Parochiële Caritas Instelling) doen dit op plaatselijk niveau.

Zo blijft diaconie een steun voor ons allen en in het bijzonder voor hen die op en een of andere manier in een afhankelijkheidssituatie verkeren.